Dla narzeczonych

Przygotowanie do ślubu odbywa się w poszczególnych ośrodkach i prowadzone jest przez duszpasterzy:
1) W Krakowie przy parafii Najświetszego Salwatora we wtorki od godz. 17.00 do 19.00: prowadzi mgr Sylwia Zawlocka, tel. 012 263 72 06, kom. 509 501 476.
2) U duszpasterza w Nowym Targu, Pcimiu lub Zakopanem.

Narzeczeni ok. 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa zgłaszają się do ośrodka celem spisania protokołu przedślubnego.

Protokół przedślubny spisuje Parafia zamieszkania Narzeczonych (można też spisać w ośrodku duszapsterskim osób niesłyszących po uzyskaniu zgody odpowiedniego proboszcza). Do spisania protokołu przedmałżeńskeigo potrzebne są:

Metryki chrztu do sakramentu małżeństwa (jest ważna 6 miesięcy). Na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania).

Dowody osobiste lub w przypadku obcokrajowców inne dowody tożsamości.

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dla osób zawierających ślub konkordatowy). Dokument ten wydawany jest przez Urząd Stanu Cywilnego w trzech egzemplarzach. Termin ważności zaświadczenia wynosi 3 miesiące od dnia wystawienia i musi obejmować datę ślubu. Uwaga: osoby po kontrakcie cywilnym przedstawiają wyciąg z aktu małżeństwa a osoby po rozwodzie - sentencję sądu.

Indeksy katechizacji (ew. świadectwa szkolne) z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.